Tradiční český výrobce prstenů

Úvod

           Zobrazit

O nás

Společnost Farbilia a.s. byla založena v roce 2013. Jsme specializovanou výrobnou snubních prstenů.

Máme spoustu vzorů snubních prstenů, které vyrábíme ze zlata, stříbra i platiny za příznivé ceny.

Jsme čistě česká firma, která má sídlo na dobře dostupném místě na okraji Prahy.

S našimi zaměstnanci stále pracujeme na modernizaci původních technologií a snažíme se vytěžit maximum ze zkušeností tak, abychom dokázali uspokojit rostoucí nároky zákazníka kladené především na kvalitu zpracování, moderní design a smysl pro detail.

Pravidelně naše prsteny vystavujeme na svatebních veletrzích v Praze. Jsou to veletrhy jak pro odbornou veřejnost, tak i pro koncového zákazníka.

 

FARBILIA, a.s.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti FARBILIA, a.s., IČO: 034 86 141, se sídlem Havlíčkova 430/12, 251 01 Říčany (dále jen „společnost“), svolává podle čl. 9 a násl. stanov řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14. 12. 2018 v 11:00 hod. v sídle advokátní kanceláře HRABA & CONSORTES v.o.s. na adrese Kamlerova 795, 251 01 Říčany, s následujícím programem:

 1.       Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2.       Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním     hlasů
 3.  

  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady a rozhoduje, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada dále rozhoduje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

   

  Odůvodnění: Valná hromada je v souladu s ust. § 422 ZOK povinna zvolit své orgány.

   

  1. Rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií společnosti z listinných na zaknihované

   

  Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o přeměně všech 20 ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), na které je rozvržen základní kapitál společnosti, na 20 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Valná hromada určuje lhůtu k odevzdání akcií/hromadných akcií společnosti na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti z listinné podoby na zaknihované. Při odevzdání dosavadních akcií/hromadných akcií společnosti je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.

   

  Odůvodnění: Přeměna akcií společnosti v listinné podobě na akcie v zaknihované podobě je navržena z důvodu uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), a to zejména s ohledem na ust. § 48 odst. 7 ZZVZ.

   

  1. Přijetí změn stanov společnosti.

   

  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti: 

  1. Mění se článek 6 odst. 1 (6.1.), který nově zní: „Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).“

   

  1. Mění se článek 6 odst. 4 (6.4.), který nově zní: „Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry u Centrálního depozitáře cenných papírů. Práva spojená s akcií je oprávněna vůči společnosti vykonávat výhradně osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Evidence zaknihovaných cenných papírů nenahrazuje seznam akcionářů.“

   

  Odůvodnění: Důvodem přijetí změny stanov společnosti je změna akcií z listinné podoby na podobu akcií zaknihovaných.

   

  1. Diskuze

   

  1. Závěr   

  Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

  Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní ode dne svolání valné hromady společnosti.

   

   

   


                                                                                          za představenstvo FARBILIA, a.s.

 4.                                                                                         Jaroslav Täubner                                                                                                                                      předseda představenstva

 

Celý kolektiv firmy Farbilia se těší na vaši návštěvu

 

 

                                           Zobrazit