Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme používat soubory cookie pro zajištění její plné funkčnosti a analýzu návštěvnosti (více informací).

Tradiční český výrobce prstenů

Úvod

Obchodní podmínky

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1a). Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Farbilia a.s.

se sídlem Havlíčkova 430/12, 25101, Říčany

IČ: 03486141, DIČ: CZ03486141,

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.farbilia.cz a www.farbilia.sk ,dále jen „internetového obchodu“.

1b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jednající při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1c) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 1. KONTAKTNÍ INFORMACE

Přehled konktaktů pro komunikaci kupujícího s prodávajícím:

- emailová adresa internetového obchodu: obchod@farbilia.cz

- telefony: 733 468 773

- adresa provozovny (zasílání vráceného zboží, reklamací a výměn a pro osobní vyzvedávání):

Farbilia, a.s., U Disku 2346, 251 01,  Říčany

- adresa sídla společnosti: Farbilia,a.s., Havlíčkova 430/12, 251 01, Říčany

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3a) Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetových obchodů je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3b) Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3c) Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající neodpovídá za případné nesrovnalosti způsobené na základně chybných dat poskytnutých kupujícím v objednávce.

3d) Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží, s vyjímkou zakázkově vyráběného zboží či zboží na přání zákazníka uzpůsobeného, zde je možnost zrušení objednávky do 24 hodin od jejího učinění. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3e) Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3f) Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

3g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady při tom vzniklé (tj. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3h) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ, ZÁLOHA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4a). Plnou cenu zboží či doplatek ceny po odečtení již zaplacené zálohy a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

při převzetí v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 1. při převzetí v hotovosti na výdejnách prodávajícího;

III. dopředu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.: 216 368 461 / 0600, vedený u společnosti GE Money Bank,(dále jen „účet prodávajícího“);  s uvedením variabilního symbolu (čísla objednávky);

 1. dopředu bezhotovostně platební kartou.

4b)V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby ( zálohy) je kupní cena splatná do 8 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4c) U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu prodejní ceny předem. Výše zálohy je stanovena pro každý produkt individuálně ve výši cca 30% z konečné ceny a je zobrazena v detailu každého produktu. Tato záloha je nevratná. Zakázkově vyráběné (upravované) zboží je zrealizováno až po přijetí zálohy prodávajícím a doba zhotovení avizovaná pro konkrétní zboží na internetovém obchodě počíná běžet tímto dnem. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit avizovanou dobu zhotovení o 7 pracovních dní. O této skutečnosti musí neprodleně informovat kupujícího, nejpozději v den avizovaného zhotovení.

4d) Prodávající vystaví daňový doklad o prodeji zboží-fakturu a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím čí jej zašle kupujícímu elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

4e) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5a) Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách příslušného internetového obchodu.

5b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5c) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5d) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6a) Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6b) V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné).

6c) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.

6d) Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6e) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

- při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

- při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

- při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

6f) Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6h). Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Záruka respektive odpovědnost za vady prodané věci je na veškeré zboží 24 měsíců.

 

Doporučujeme dodržovat tyto zásady péče o šperky:

- používat šperky jen k účelům, ke kterým jsou určeny a rozhodně je nenosit při pracovní činnosti, práce na zahradě, sport, praní, mytí nádobí apod.

- chránit šperky před chemickými vlivy např. kosmetickými přípravky, barvení vlasů, parfémy, termální lázně, chemikálie atd.

- šperky čistit a opravovat pouze u odborníků, v případě vlastního čištění používat pouze prostředky k tomu určené. Nedoporučujeme používat laciné chemické čističe.

- chránit šperky před nárazy a mechanickým poškozením

- nenosit šperky při koupání

 

Záruka se nevztahuje na:

- vady šperků, které vznikly v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním  jako jsou například oxidace, poškrábání, oděr zlacení a rhodiování apod. Šperk musí být dodán k opravě kompletní.

- vady způsobené nevhodným zacházením (působení vody, chemikálií a jiných roztoků) a mechanickým poškozením, jako jsou např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení dříku náušnic, apod.

7a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7b) Ustanovení uvedená v čl. 6a těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7c) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7d) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- na odstranění vady opravou věci;

- na přiměřenou slevu z kupní ceny;

- na odstoupení od smlouvy.

7e). Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7f) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla nebo provozovny společnosti viz. bod 2. KONTAKTNÍ INFORMACE

7g) Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7h) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy viz. bod 2. KONTAKTNÍ INFORMACE. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8a)Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8b)Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

8c)Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8d)Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8e)Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8f)Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8g)Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8h)V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8i)Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

9a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9c) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9d) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9e) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10a)Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10b)Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

V Říčanech dne 28.01.2016