Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme používat soubory cookie pro zajištění její plné funkčnosti a analýzu návštěvnosti (více informací).

Tradiční český výrobce prstenů

Úvod

Reklamační řád

Tento reklamaní řád je vypracován v souladu s ustanovením § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a vztahuje se na zboží:

 • zakoupené spotřebitelem (dále jen „kupujícím“) na webové stránce umístěné na internetové adrese www.farbilia.cz a www.farbilia.sk (dále jen „webová stránka“), jež je provozována obchodní společností FARBILIA a.s., se sídlem Havlíčkova 430/12, 25101, Říčany, identifikační číslo 03486141 (dále jen jako „prodávající“), nebo
 • zakoupené kupujícím v provozovně prodávajícího bez využití webové stránky, není-li níže uvedeno jinak.

I. Záruční list

Ke každému zboží zakoupenému na webové stránce prodávajícího nebo v jeho provozovně je přikládána kupujícímu faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací zakoupeného výrobku, které slouží jako záruční list (dále jen „záruční list“).

II. Souhlas s reklamačním řádem

Převzetím zakoupeného zboží stvrzuje kupující souhlas s těmito záručními podmínkami. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebere kupující od dopravce.

Zboží je převzaté v okamžiku, kdy zákazník opatří dodací list nebo jeho obdobu svým podpisem.

III. Záruka na zboží

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, není-li na záručním listu uvedena doba delší.

IV. Povinnost při převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží okamžitě při jeho převzetí, případně neprodleně po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem.

Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol o škodě. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

V. Postup reklamace

V případě zjištění vady zboží je kupující oprávněn reklamovat zboží osobně v místě provozovny prodávajícího na adrese U Disku 2346, Říčany, 251 01 nebo prostřednictvím mailové adresy obchod@farbilia.cz

V případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího předloží kupující platný doklad o nákupu reklamovaného zboží spolu s dodacím listem (bylo-li zboží přepravováno dopravcem) a škodním protokolem, originálním balením (bylo-li dodáno společně se zbožím).

Využije-li kupující možnost reklamace prostřednictví mailu, přiloží do mailu scan platného doklad o nákupu reklamovaného zboží spolu s dodacím listem (bylo-li zboží přepravováno dopravcem) a škodním protokolem. Reklamované zboží následně po dohodě s prodávajícím kupující na své náklady a pojištěné v odpovídající hodnotě zašle prodávajícímu v originálním obalu. 

Reklamace se má za včasnou, obdržel-li prodávající do své mailové schránky email od kupujícího před uplynutím záruční lhůty a současně zašle-li kupující reklamované zboží prodávajícímu ne později než v třetí pracovní den po odeslání mailu o uplatnění reklamace.

VI. Práva kupujícího při reklamaci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

 1. kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží,
 2. vždy musí být specifikována konkrétní vada,
 3. zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice
 4. zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží zjevně vylučují,
 5. vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat:

 1. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
 2. odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
 3. na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může
 4. požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, specifikace reklamovaného zboží, co je obsahem reklamace, identifikace kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (viz. možnosti pod bodem VI. Práva kupujícího výše).

Prodávající je dále povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (§ 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.).

VIII. Náklady na uskladnění zboží prodávajícím 

V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od doručení výzvy prodávajícího kupujícímu k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli na delší lhůtě.

Jestliže si kupující nepřevezme vyměněné či opravené zboží v stanovené lhůtě a ani v dodatečně lhůtě stanovené ve výzvě prodávajícího, prodávající je oprávněn účtovat kupujícími poplatek za uskladnění ve výši 70,-Kč za každý další započatý týden následující po uplynutí dodatečné lhůty k vyzvednutí stanovené prodávajícím.

IX. Záverečná ustanovení

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

 

Tento reklamační řád je účinný od 17.1.2016.

 (první neaktualizované znění)